Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Επιπρόσθετα Ωφελήματα / Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Το Ωφέλημα αυτό πληρώνει το Ασφαλισμένο ποσό εφόσον ο Ασφαλισμένος κατέστη «Μόνιμα Ολικά Ανίκανος» μετά από σωματική βλάβη από ατύχημα ή από ασθένεια και δεν είναι σε θέση να εξασκεί το επάγγελμα του που έχει δηλώσει ή οποιονδήποτε άλλο επάγγελμα ανάλογο με τα προσόντα ή την μόρφωση ή την κατάρτιση ή την πείρα του. Για να θεωρηθεί Μόνιμη και ολική η Ανικανότητα θα πρέπει να συνεχίζεται για ένα τουλάχιστον χρόνο μετά το συμβάν που την προκαλεί και η βλάβη ή πάθηση να είναι αθεράπευτη με τα γνωστά θεραπευτικά μέσα και οπωσδήποτε να τον εμποδίζει να ασκεί το επάγγελμα του.

Τρόπος Πληρωμής του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου

Η πληρωμή του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου γίνεται σε δόσεις κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Η πρώτη δόση, που αποτελεί το 40%(σαράντα τοις εκατό) του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου, καταβάλλεται με την συμπλήρωση ενός χρόνου μετά το συμβάν. Κάθε μία από τις επόμενες δόσεις αποτελεί το 6%(έξι τοις εκατό) του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμηνίας, μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, μέχρι την εξάντληση του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου.

Η πλήρης και οριστική απώλεια της όρασης και στα δύο μάτια ή η πλήρης και οριστική απώλεια της χρήσης των δύο χεριών ή των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού θεωρείται Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο καταβάλλεται Ολόκληρο.


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.