Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Επικοινωνία / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση της Εφόρου Ασφαλίσεων με αριθμό 4688, δυνάμει του άρθρου 21(4) του Περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 2002-2011, η Liberty Life εφαρμόζει «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων» με την οποία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη, ισότιμη και αμερόληπτη διαχείριση των αιτιάσεων με σκοπό την εξέταση και την επίλυση αυτών.

Πρωταρχικός σκοπός της Liberty Life είναι να εκπληρώνει τις υποσχέσεις της απέναντι στους πελάτες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς στην Liberty Life να γνωρίζουμε αν ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος και αν έχει υποβάλει κάποιο παράπονο.

Εντοπίζουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν και δεσμευόμαστε προς άμεση διευθέτηση αυτών μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης Αιτιάσεων που ακολουθούμε για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Προς διευκόλυνση των πελατών μας ακολουθεί συνοπτικά η περιγραφή της προβλεπόμενης διαδικασίας που εφαρμόζει η Εταιρεία μας όσον αφορά την διαχείριση αιτιάσεων των πελατών μας. Είναι απαραίτητο να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός συμβολαίου καθώς και όποια διευκρίνιση επιθυμείτε.

· Προσπαθήστε να συνάψετε το παράπονο σας και να είστε σαφείς

· Να αναφέρετε τα γεγονότα με χρονική σειρά και ημερομηνίες αν τις γνωρίζετε

· Περιγράψετε τα περιστατικά, τηλεφωνήματα, συναντήσεις που προηγήθηκαν, καθώς και τα πρόσωπα με τα οποία είχατε συναλλαγή

· Επισυνάψτε μας σχετικό έγγραφο

· Αναφέρετε ποιό είναι το αίτημα σας και ποια επιθυμητή από εσάς λύση
 
 
Υπάρχει σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση στην ιστοσελίδα μας. Έντυπο Υποβολής Αιτιάσεων
 
 
Με την παραλαβή από την Εταιρεία του πιο πάνω εντύπου:

1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών εάν η λήψη της απόφασης μέσα στην προθεσμία αυτή είναι εφικτή, λαμβανομένων υπόψη όλων των πληροφοριών κάθε αιτίασης.

2. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώνει για τους λόγους της καθυστέρησης εγγράφως, πριν τη λήξη προθεσμίας. Το επιπλέον χρονικό διάστημα δεν θα ξεπερνά τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της αρχικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Μέσα σε αυτό το διάστημα η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

3. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης η οποία δεν ικανοποιεί πλήρως το αίτημα του αιτιώμενου, θα επισυνάπτεται εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της θέσης της Εταιρείας επί της αιτίασης και θα αναφέρεται ρητά ότι υπάρχει η επιλογή ο αιτιώμενος να εμμένει στην αιτίαση του, προσφεύγοντας σε οποιουσδήποτε εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που υφίστανται στη βάση συγκεκριμένων νομοθεσιών στο δικαστήριο. Η συγκεκριμένη απόφαση θα παρέχεται γραπτώς.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της εξέτασης της αιτίασης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας:

Liberty Life Insurance Public Company LTD

Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος όροφος, 1065 Λευκωσία / Τ.Θ. 26070,

1666, Λευκωσία

Τ: 22869319 / Φ: 22869350,

E-mail: complaints@libertylife.com.cy / www.libertylife.com.cy


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.