Ιστορική πορεία

Liberty Life Insurance Public Co

Στις 4 Μαΐου του 1994 ιδρύεται η Liberty Life Insurance Public Co Ltd, ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και αρχίζει τις εργασίες της τον Αύγουστο του ίδιου έτους, με κύρια δραστηριότητα την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής, ατυχημάτων και υγείας.

Στελεχωμένη από προσοντούχο διοικητικό προσωπικό και με δίκτυο πωλήσεων που ξεπερνά τους 100 ασφαλιστικούς συμβούλους, μετατρέπεται το 1995 σε Δημόσια Εταιρεία με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο. Τον Ιανουάριο του 1996, υποβάλει αίτηση εισδοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Μάρτιο του ιδίου χρόνου, εισέρχεται στο ΧΑΚ. Ακολουθώντας ανοδική πορεία και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της, η Liberty Life Insurance Public Co Ltd αποκτά τα επόμενα έτη, σημαντικό μερίδιο της ασφαλιστικής αγοράς.

Το 2001 η Εταιρεία εισάγει στην αγορά νέα πρωτοποριακά ασφαλιστικά προϊόντα έπειτα από εμπεριστατωμένη μελέτη των αναγκών και των τάσεων της εποχής, μεγαλώνοντας ταυτόχρονα το δίκτυο πωλήσεων της. Τον Ιούλιο του 2002, υπογράφεται συμφωνία εξαγοράς της από τον όμιλο Aspis Holdings Plc, γεγονός που σηματοδοτεί την απαρχή της ανελικτικής της πορείας.

Από τις 23 Δεκεμβρίου του 2003, ένας από τους πέντε μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με ποσοστό που φτάνει το 11%. Ο αντασφαλιστικός αυτός όμιλος, διεξάγει εργασίες στους τομείς αντασφάλισης Περιουσίας/ Ατυχημάτων, Ζωής/ Υγείας καθώς και οικονομικών κινδύνων /περιορισμένων κινδύνων. Τα αντασφάλιστρα του ομίλου αυτού φτάνουν τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα κεφάλαια μετοχών της ξεπερνούν τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στα τέλη Ιουλίου του 2006, η Liberty Life Insurance Public Co Ltd πραγματοποιεί μια σημαντική εξαγορά, διευρύνοντας και ενισχύοντας την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά, αποκτώντας το μετοχικό κεφάλαιο της Ασπίς Πρόνοια Κύπρου Ltd. Ταυτόχρονα, τροχοδρομείται σχέδιο συγχώνευσης των δύο Εταιριών, με στόχο την ενοποίηση των οικονομικών τους μεγεθών.

Το 2008, μετά και την προκαταρκτική έγκριση της Εφόρου Ασφαλίσεων, ολοκληρώνονται με επιτυχία οι εργασίες για τη συγχώνευση της Liberty Life Insurance Public Co Ltd και της Ασπίς Πρόνοια Κύπρου Ltd. Η νέα Εταιρία που δημιουργείται με την εν λόγω εξαγορά, εγγράφεται στο γραφείο Εφόρου Εταιριών με την ονομασία Aspis Liberty Life Insurance Public Co Ltd.

Στις 7 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, η Liberty Life προχωρεί στην υπογραφή σύμβασης Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου με την κυπριακή τράπεζα Universal Bank Public Ltd μετονομασθείσα σε USB Bank. Το όλο γεγονός, σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή στα τραπεζοασφαλιστικά δεδομένα της Κύπρου, αφού οι εμπειρίες και η τεχνογνωσία των δύο Εταιριών, στηρίζονται σε ένα και μοναδικό πυλώνα: Τον Άνθρωπο! 
 
Από το 2010 το πλειοψηφιακό πακέτο των μετοχών της Εταιρείας αγοράστηκε από την Elma Holdings στην οποία ανήκει μέχρι και σήμερα.
 
 Print