Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Επιπρόσθετα Ωφελήματα / Ορισμοί
Ορισμοί

Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο του οποίου η ζωή ασφαλίζεται

Ανικανότητα: Θεωρείται η πλήρης ανικανότητα, του καλυπτομένου ατόμου, να απασχοληθεί με αμοιβή ή για κέρδος σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία

Ατύχημα: Θεωρείται κάθε βλάβη του οργανισμού, μόνιμη ή μη, που προέρχεται από βίαιη, εξωτερική, τυχαία, αιφνίδια αιτία ανεξάρτητα από τη θέληση του Ασφαλισμένου

Ασθένεια: Θεωρείται κάθε διαταραχή της σωματικής ή ψυχικής ή οικονομικής ισορροπίας ενός ατόμου και η οποία δεν υπήρχε πριν από την ημερομηνία που ισχύει η κάλυψη

Δικαιούχος: Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισπράξουν το Ωφέλημα Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου

Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που δημιουργεί νευρολογικές συνέπειες που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες και ως επακόλουθο να αφήνει μόνιμη αναπηρία οργάνου ή οργάνων του σώματος και προέρχεται είτε από έμφρακτο, είτε από αιμορραγία, είτε από εμβολή από εξωκρανιακή αιτία

Καρδιακή Προσβολή: Η νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού μυός ως αποτέλεσμα ελλιπούς τροφοδοσίας με αίμα στην αντίστοιχη περιοχή. Η διάγνωση πρέπει να βασίζεται σε όλα τα παρακάτω:

  1. Ιστορικό τυπικού στηθαγχικού πόνου
  2. Πρόσφατες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις
  3. Αύξηση των καρδιακών ενζύμων

Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων και τη διήθηση ιστών

Κώμα: Η κατάσταση απώλειας των αισθήσεων χωρίς αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα ή εσωτερικές ανάγκες που συνεχίζει αδιάλειπτα με τη χρήση συστημάτων υποστήριξης της ζωής για περίοδο τουλάχιστον ενενήντα έξι ωρών

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα: Ορίζεται η ανικανότητα, που οφείλεται σε σωματική βλάβη ή ασθένεια και εμποδίζει τον Ασφαλισμένο να εξασκεί το επάγγελμα του που ορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ανάλογο με τα προσόντα ή την μόρφωση ή την κατάρτιση ή την πείρα του Ασφαλισμένου και η οποία συνεχίζεται για τουλάχιστον ένα χρόνο από την επέλευση του συμβάντος που την προκαλεί και είναι τέτοιας φύσης και έκτασης που δεν μπορεί να θεραπευτεί με τα γνωστά θεραπευτικά μέσα και θα εμποδίζει τον Ασφαλισμένο να ασκήσει ξανά ένα τέτοιο επάγγελμα

Νεφρική Ανεπάρκεια: Το τελικό στάδιο νεφρικής πάθησης ανεξαρτήτου αιτιολογίας και με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση ή έχει υποστεί μεταμόσχευση νεφρού

Νοσοκομείο: Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένων και κλινικών) που λειτουργεί νόμιμα, διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο επιτελείο από ιατρούς και νοσηλευτικό διπλωματούχο προσωπικό

Παρακαμπτήριος Εγχείρηση για την Νόσο των Στεφανιαίων (By-Pass): Η εγχείρηση ανοικτής καρδιάς για θεραπεία στένωσης η απόφραξης δύο ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών

Παράλυση: Η ολική και αμετάκλητη απώλεια της χρήσης των δύο ποδιών ή των δύο βραχιώνων

Πίνακας Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου: Ο Πίνακας που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο και που καθορίζει τα Ωφελήματα που είναι πληρωτέα, εφόσον οι πρόνοιες του βασικού Ασφαλιστηρίου ή οποιωνδήποτε Επιπρόσθετων Ωφελημάτων έχουν ικανοποιηθεί

Συμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση με την εταιρεία και υποχρεούται να πληρώνει το ασφάλιστρο που προσδιορίζεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου και περιλαμβάνει τον εγκριθέντα από την Εταιρεία εκδοχέα αυτού και, σε περίπτωση θανάτου του, θα σημαίνει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο που ο Συμβαλλόμενος θα έχει ορίσει πριν τον θάνατο του

Σωματική βλάβη: Θεωρείται η βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα και δημιουργεί την ανάγκη για το καλυπτόμενο πρόσωπο να έχει περίθαλψη ή παρακολούθηση από ιατρό

Τύφλωση: Η ολική, μόνιμη και αμετάκλητη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών

Ωφέλημα Ασφαλιστηρίου: Το ποσό που η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει διότι ο ασφαλισμένος κίνδυνος έχει επέλθει


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.